Автоматизація обліку та управління підприємством

Автоматизація підприємств передбачає надання таких послуг:
 • розробка концепції автоматизації та вибір оптимальних шляхів впровадження сучасних інформаційних систем управління на підприємстві;
 • автоматизація бухгалтерського, податкового, управлінського обліку на базі програм "Підприємство 8;
 • автоматизація системи управління та фінансового планування;
 • підготовка та впровадженні корпоративних інформаційних систем управління;
 • розповсюдження ліцензійного програмного забезпечення "Підприємство 8".

Бізнес-планування

Розробка бізнес-плану представляє собою:
 • робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи;
 • розгорнуту програму (раціонально організованих мір, дій) здійснення бізнесу-проекту, що передбачає оцінку витрат і доходів;
 • документ, що характеризує основні сторони діяльності і розвитку підприємства;
 • результат дослідження й обґрунтування конкретного напрямку діяльності фірми на визначеному ринку.

Розробка та впровадження системи фінансового планування (бюджетування)

Впровадження на підприємстві системи бюджетування та управлінського обліку не тільки знижує навантаження на керівників, а й забезпечує конкурентноспроможність бізнесу, його динамічне зростання, дозволяє отримувати вигоди з нестабільної економічної ситуації.
Система бюджетування повинна координувати плани окремих підрозділів і погоджувати їх із загальним напрямком розвитку компанії. Також вона вирішує задачі розподілу фінансових ресурсів, прогнозування фінансового стану компанії і її підрозділів, розподілу відповідальності між менеджерами. При відсутності в компанії системи управлінської звітності впровадження бюджетування стає першою віхою в її побудові. Звіти про виконання бюджетів можуть використовуватися і як самостійна звітність, дані якої можна систематизувати й аналізувати.
В цілому, під час впровадження системи поточного планування на підприємстві ми здійснюємо:
 • розробку загальної концепції побудови бюджету підприємства;
 • розробку структури бюджетів різних рівнів;
 • регламентацію системи планування;
 • автоматизацію системи бюджетування.
Детальніше описано в "ПРОПОЗИЦІЇ"

Управлінський облік

Розробка системи виявлення, виміру, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації і передачі інформації, що буде використана керівництвом з метою планування, оцінки і контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.
Автоматизація відповідних бізнес-процесів дає змогу керівнику більш ефективно володіти інформацією діяльності підприємства в цілому для реалізації відповідних управлінських рішень.

Аналіз фінансової діяльності підприємства<

Аналіз фінансової діяльності підприємства - це аналіз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства.

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками:
 • аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;
 • аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності;
 • аналіз та оцінка використання чистого прибутку;
 • аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;
 • аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;
 • аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;
 • факторний аналіз показників рентабельності;
 • аналіз та оцінка складу та динаміки майна;
 • аналіз фінансової стійкості підприємства;
 • аналіз ліквідності балансу;
 • аналіз беззбитковості;
 • комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.